SVAVELDIREKTIV

IMO (International Maritime Organization) antog i oktober 2008 ett svaveldirektiv med skärpta gränsvärden för svavel i marint bränsle. Enligt direktivet får svavelhalten i marint bränsle inom en EU-stats sjöterritorium inte överstiga 0,1 viktprocent. Det finns olika lösningar för rederierna för att begränsa svavelutsläppen och följa de nya direktiven. En lösning som diskuteras är att införa en reningsteknik som kallas ”Scrubbers” på fartygens skorstenar, en annan är att köpa in nya fartyg som går på exempelvis LNG eller metanol (alternativa bränslen). Många rederier förväntas dock i första steget att gå över till renare samt mycket dyrare diesel med svavelhalt på 0,1%. Oavsett vilken lösning rederierna väljer så kommer det att innebära stora kostnadsökningar för rederierna. De här stora kostnadsökningarna kommer i sin tur att drabba alla i näringskedjan. För dig som kund innebär detta att ett svaveltillägg införs från och med 1 januari 2015. Detta räknas in i bunkertillägget (Drivmedelstillägget).